Ιουλία Πεντάζου

Η Ιουλία Πεντάζου είναι ιστορικός µε ειδίκευση στο σχεδιασµό πολιτισµικών και εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρµογών και επιµελήτρια µουσειακών εκθέσεων. Σπούδασε Ιστορία (Τµήµα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), έχει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών) και ∆ιδακτορικό στον Ψηφιακό Σχεδιασµό (Τµήµα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας). Έχει λάβει µέρος σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα για τη διδασκαλία της ιστορίας σε ψηφιακό περιβάλλον, την οπτικοποίηση του παρελθόντος και τους τρόπους αναπαράστασης της ιστορίας σε ψηφιακές εφαρµογές. Συνεργάστηκε στη δηµιουργία πολλών DVD-Roms και ιστότοπων µε πολιτισµικό περιεχόµενο και επιµελήθηκε µόνιµες και προσωρινές εκθέσεις σε µουσεία του Βόλου.