`

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή –επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών– προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε».

Οι «Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.» μπορούν να τροποποιήσουν την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου τους. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου των Εκδόσεων ΕΑΠ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι:

Εκδόσεις Ε.Α.Π. Α.Ε.

Χαριλάου Τρικούπη 6-10

(Εμπορικό Κέντρο Atrium, 1ος όροφος)

Τ.Κ. 106 79

Αθήνα

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΑΠ στο dpo@eap.gr.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Ιστότοπος των Εκδόσεων ΕΑΠ

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνο εάν εσείς το επιθυμείτε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας στο info@houp.gr. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία είναι η αίτηση αποστολής βιβλίου/ αντιτύπου συγγράμματος σε καθηγήτρια ή καθηγητή κατά τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

-Ονοματεπώνυμο

-Ιδιότητα

-Εταιρεία ή οργανισμός στον οποίο υπάγεστε

-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

-Ταχυδρομική διεύθυνση

-Αριθμός τηλεφώνου

εκ των οποίων υποχρεούστε να συμπληρώσετε μόνο το ονοματεπώνυμο, την εταιρεία/οργανισμό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.» για τη χρήση cookies παρακάτω ή στους ΄Ορους Χρήσης.

 Για το newsletter των Εκδόσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου:

Στο  κοινωνικό δίκτυο του FACEBOOK καθώς και στο site των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.», www.houp.gr, έχει δημιουργηθεί σελίδα για την εγγραφή στο newsletter. Για τον σκοπό της διάδοσης και αποστολής του newsletter ζητείται  και καταχωρίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη λήψη του newsletter. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα των αποδεκτών  του newsletter όποτε το επιθυμεί και τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί  για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του οργανισμού, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των  προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση ιστοτόπου των «Εκδόσεων Ε.Α.Π. Α.Ε.», οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από τη μεριά μας, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος στο dpo@eap.gr.

`